จป คืออะไร และการอบรม จป มีวัตถุประสงค์อย่างไร

บ่อยครั้งที่คุณมักจะได้ยินคำว่า จป ซึ่ง จป ก็คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง จป เป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายได้กำหนด สำหรับกิจการที่จำเป็นต้องมี จป ได้แก่ คลังสินค้า ก่อสร้าง การขนส่งหรือโลจิสติกส์ สถานีบริการน้ำมัน หากมีพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 คน จำเป็นต้องมีการแต่งตั้ง จป เทคนิคและหากมีพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คนจำเป็นต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง สำหรับกิจการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจะต้องมีจป ในระดับวิชาชีพ

นอกจากนั้นก็ยังมี จป หัวหน้างานที่กฎหมายได้กำหนดว่าสำหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้แก่ กิจการเหมืองแร่โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน และโลจิสติกส์ ต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน ส่วนกิจการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง Lab กายภาพ การกีฬา สถาบันทางการเงิน Lab เคมีวิทยาและสถานที่สนับสนุน 1-12 กิจการอื่นๆ ตามประกาศ ก็ต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน เช่นเดียวกัน

การอบรม จป มีวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยหรือสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย โดยจะต้องจัดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการฝึกอบรมจบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หัวหน้างานทุกตำแหน่งถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน โดยตำแหน่งในการทำงานนั้น หัวหน้าถือได้ว่าเป็นบุคคลที่จะต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานทั่วไปเพราะหัวหน้าเป็นบุคคลที่ได้ใกล้ชิดและเข้าถึงการทำงานของพนักงานได้ดีกว่า ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน

เนื้อหาการ อบรม จป จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป ในยุคปัจจุบันหลายคนสงสัยว่าทำไมต้อง อบรม จป ด้วย ซึ่งเราต้องผ่าน จป ระดับหัวหน้างานก่อนที่จะไปเป็น จป บริหาร หมายถึงลูกจ้างในระดับหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรม จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ตามหลักสูตร จป หัวหน้างาน ซึ่งหากกิจการใดที่ไม่มี จป หรือนายจ้างไม่ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของตน จะต้องระวางโทษโดยจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงรู้และเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ว่า จป คืออะไรและการอบรม จป  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร ไม่ใช่แค่การทำตามข้อกฎหมายที่บังคับแต่เป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพราะเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด