อบรมความปลอดภัย 6 ชม มีความสำคัญอย่างไร

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม หลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก การทำงาน ไม่ว่าจะงานแบบไหน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ตลอดเวลา เรามักเห็นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ สาเหตุหลักมาจากความไม่รู้ นายจ้างต้องปิดกิจการหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยแต่มีเป็นปัญหาใหญ่ที่เราไม่ควรละเลย

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ถือเป็นหัวใจสำคัญ ช่วยทำให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ จนนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน เน้นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใน รวมถึงให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความไม่ประมาท ปลูกจิตสำนึกที่ดี เนื่องจากอุบัติส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำงาน นอกจากความไม่รู้แล้ว ความประมาทก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญ

อบรมความปลอดภัย 6 ชม บางครั้งเรียกว่าอบรมความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ หรือเรียกว่าอบรมความปลอดภัย เชื่อเรียกหลักสูตรอาจไม่เหมือนกันแต่เป็นความหมายเดียวกัน สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม พรบ ความปลอดภัยไม่ได้ระบุไว้ โดยระบุไว้เพียงแค่ว่า

มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริการ หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน เปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ มีความเสี่ยงอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานได้ ดังนั้น นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยแก้พนักงานทุกคน ก่อนเริ่มงาน

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานหรือผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัยเป็นอย่างไร เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ กฎหมายด้านความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิง การเก็บสารเคมีหรือสารเคมีรั่วไหล ฯลฯ

อบรมความปลอดภัย วิทยาผู้อบรมควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

  • วิทยากรผู้อบรมความปลอดภัยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องหัวข้อหัวที่บรรยายอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้ที่ทำงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า สอนวิชาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  • เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ จบไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาอาชีวอนามัย

ทั้งหมดนี้คงไขคำตอบได้แล้วว่า อบรมความปลอดภัย 6 ชม มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ไม่ใช่การปฏิบัติหรือจัดอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายแต่เพื่อให้ความปลอดภัยในองค์กรจริงๆ