Tag: อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม
Lifestyle

อบรมความปลอดภัย 6 ชม มีความสำคัญอย่างไร

อบรมความปลอดภัย 6 ชม หลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก การทำงาน ไม่ว่าจะงานแบบไหน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ตลอดเวลา เรามักเห็นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ สาเหตุหลักมาจากความไม่รู้ นายจ้างต้องปิดกิจการหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยแต่มีเป็นปัญหาใหญ่ที่เราไม่ควรละเลย อบรมความปลอดภัย 6 ชม ถือเป็นหัวใจสำคัญ ช่วยทำให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ จนนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน เน้นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใน รวมถึงให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความไม่ประมาท ปลูกจิตสำนึกที่ดี เนื่องจากอุบัติส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำงาน นอกจากความไม่รู้แล้ว ความประมาทก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญ อบรมความปลอดภัย 6 ชม บางครั้งเรียกว่าอบรมความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ หรือเรียกว่าอบรมความปลอดภัย เชื่อเรียกหลักสูตรอาจไม่เหมือนกันแต่เป็นความหมายเดียวกัน สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม พรบ ความปลอดภัยไม่ได้ระบุไว้ โดยระบุไว้เพียงแค่ว่า มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริการ หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน เปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ มีความเสี่ยงอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานได้ ดังนั้น นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยแก้พนักงานทุกคน ก่อนเริ่มงาน อบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานหรือผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย การใช้เครื่องมือ […]

Read More